“นั่งร้าน เกี่ยวอะไรกับการเขียน”

“นั่งร้าน เกี่ยวอะไรกับการเขียน” ถอดความรู้จากการอบรมครูภาษาอังกฤษ ในการอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (ไทยเข้มแข็ง) อ.พจนาถ ขอประเสริฐ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2555   จากที่ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (ไทยเข้มแข็ง) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม

Read more

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านควนใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3

Read more