ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้