ประวัติสาขา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ภายใต้การบริหารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันเปิดสอนนักศึกษาใน 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นรุ่นสุดท้าย
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562