โครงการ สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกชั้นปีที่ 4

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการ สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจ รวมกว่า 100 คน ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นักศึกษานำเทคนิคและรูปแบบการสอนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

โลกอีกด้านทางการศึกษา

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กว่า 40 คน นำโดย อาจารย์ภวิกา ภักษา เดินทางไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการศึกษาพิเศษ  โดยภายในศูนย์การศึกษาแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

Read more

ทำตามพ่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กว่า 50 คน ดำเนินรอยตามพระราชดำริ โดยการปลูกป่าโกงกาง และเก็บขยะ ณ พื้นที่อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ใช้สอยกับชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งเรียนรู้วิถีชาวบ้านในบางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 โดยการสนับสนุนจาก

Read more