อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนาถ ขอประเสริฐ
2. อาจารย์นุชนารถ นาคฉายา
3. อาจารย์รสิดา ไสยรินทร์
4. อาจารย์สุทธิศิลป์ สุขสบาย
5. อาจารย์สมสิรี มนัส

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนาถ  ขอประเสริฐ
2. อาจารย์นุชนารถ นาคฉายา
3. อาจารย์รสิดา ไสยรินทร์