หลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี

cropped-12553039_1240621062632217_3058453196999028642_n.jpg

  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Education Program in English

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม    ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ      ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อังกฤษ           ชื่อเต็ม     Bachelor of Education (English)
ชื่อย่อ       B.Ed. (English)