คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (4 ปี) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่รวมภาษาต่างประเทศอื่น) ไม่น้อยกว่า 3.00
  4. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
  5. มีความประพฤติดี มีบุคลิกสมความเป็นครู
  6. ผ่านการทดสอบวัดหรือประเมินความรู้พื้นฐานและการสอบวัดแววความเป็นครู

ทั้งนี้ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อปีละ 60 คน