โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
         -กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
         -กลุ่มมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
         -กลุ่มสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
         -กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
     2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
         -กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
           -วิชาชีพครูบังคับ  ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
           -วิชาชีพครูเลือก   ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
           -วิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

         -กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต
            -วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
            -วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
            -วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
      3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
         -กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
         –กลุ่มมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
         กลุ่มสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
-กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

      2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต
         -กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
           -วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
           -วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
           -วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
           -วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
           -วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552