ปรัชญา อัตลักษณ์ ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรบูรณาการศาสตร์การสอนและภาษาอังกฤษ เพื่อขยายพรมแดนแห่งความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่การเข้าถึงความรู้และการปฏิบัติในวิชาชีพ มุ่งพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อัตลักษณ์
      “สง่าอย่างครู เป็นผู้รู้รอบ ประพฤติชอบคุณธรรม พร้อมก้าวนำสู่สากล”

ความสำคัญ
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นศาสตร์ของการพัฒนาการผลิดครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้มีความรู้ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วยวิชาชีพครูและวิชาเอกที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    1. มีทักษะและความรู้ในสารัตถะ วิธีสอนและการจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู้และบูรณาการในการเรียนการสอน พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างองค์คความรู้ด้านการวิจัย
    2. มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู ในการรับผิดชอบต่องานและวิชาชีพเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและภูมิภาค และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสร้างสรรค์สังคม