อาจารย์สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.พจนาถ  ขอประเสริฐ
ผศ.พจนาถ ขอประเสริฐ
ประธานหลักสูตร
อาจารย์ นุชนารถ นาคฉายา
อาจารย์ นุชนารถ นาคฉายา
กรรมการ
อาจารย์ รสิดา ไสยรินทร์
อาจารย์ รสิดา ไสยรินทร์
กรรมการ
ผศ.ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี
ผศ.ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต
อาจารย์ ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต
กรรมการ
อาจารย์ ภณัฐดาว จันทรศิริ
อาจารย์ ภณัฐดาว จันทรศิริ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พนาน้อย รอดชู
อาจารย์ ดร.พนาน้อย รอดชู
กรรมการ
อาจารย์ สุทธิศิลป์  สุขสบาย
อาจารย์ สุทธิศิลป์ สุขสบาย
กรรมการและเลขานุการ