ทำตามพ่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กว่า 50 คน ดำเนินรอยตามพระราชดำริ โดยการปลูกป่าโกงกาง และเก็บขยะ ณ พื้นที่อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ใช้สอยกับชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งเรียนรู้วิถีชาวบ้านในบางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 โดยการสนับสนุนจาก อาจารย์ นุชนารถ นาคฉายา และชุมนุมทีมงานคลองร้อยสาย โดยในครั้งนี้นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษได้เป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ลาว เวียดนาม และเมียนมาร์ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Young-Webmaster-012