ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

 

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู เช่น จัดแสดงตัวอย่างวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practice ใน 8 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย ศิลปศึกษา สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ และใน 5 กลุ่มวิชาชีพครู ได้แก่ วิจัย/วัดและประเมินผล จิตวิทยาและการแนะแนว พื้นฐานการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และหลักสูตรและการสอน รวมทั้งแสดงศักยภาพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เช่น นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่จัดทำโดยนักศึกษา เป็นต้น

“ในวงการรถ หลังผลิตรถที่สวยและมีคุณภาพแล้วก็มักมีการจัดงานมอเตอร์โชว์เพื่อนำเสนอผลงาน ในวงการครูก็สามารถจัดทิชเชอร์โชว์เพื่อโชว์ผลงานการผลิตครูที่งดงามและมีคุณภาพได้เช่นกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มีต่อวงการครู รวมทั้งเป็นการต่อยอดให้นักศึกษาครูมีงานทำ” อธิการบดีกล่าว

ด้าน ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ในงานทิชเชอร์ โชว์ ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ มรส. กับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 184 โรงด้วย ซึ่งถือเป็นการวางยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ วิชาชีพครู และเปิดตลาดการศึกษาร่วมกัน สร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง

“การจัดการศึกษาเพื่อนักศึกษาที่จะจบไปเป็นครูนั้น คณะครุศาสตร์เน้นการเป็น “คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม” เพราะคนเหล่านี้จะเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติในอนาคต การสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ในเรื่องของความดีคู่จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ย่อหย่อนไปกว่าการเป็นคนเก่ง” คณบดีกล่าว

สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ภายในงานทิชเชอร์ โชว์ ยังมีการแสดงบนเวทีโดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ อาทิเช่น

  • การประชันระนาดเอก
  • การแสดงเพลงฉ่อยขุนช้างขุนแผน
  • ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และศิลปะสร้างสรรค์สู่อาเซียน

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเด่นซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของงาน ได้แก่

  • การบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศ” โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
  • การแสดงวิสัยทัศน์เสวนาเรื่อง “การศึกษากับอนาคตประเทศ” จากผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 3 ท่าน ได้แก่ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ