ระบบการจัดการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดระบบการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

ส่วนในภาคฤดูร้อน จะจัดการเรียนจำนวน 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ การเรียนในภาคฤดูร้อนจะจัดเฉพาะกรณีตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม