การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนเครือข่าย โดยต้องผ่านการฝึกประสบการณ์ในรายวิชา ดังนี้

 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
  – การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ฝึกในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3) จำนวน 90 ชั่วโมง
  – การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ฝึกในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4) จำนวน 90 ชั่วโมง
  – การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ฝึกในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 5) จำนวน 450 ชั่วโมง
  – การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ฝึกในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 5) จำนวน 450 ชั่วโมง
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาครุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
  – การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเป็นครู จำนวน 45 ชั่วโมง
  – การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสื่อสาร จำนวน 45 ชั่วโมง
  – การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัดประเมินผล จำนวน 45 ชั่วโมง
  – การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย จำนวน 45 ชั่วโมง
  – การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ฝึกในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4) จำนวน 290 ชั่วโมง
  – การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ฝึกในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4) จำนวน 290 ชั่วโมง