สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านควนใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3

Read more