โครงการ สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกชั้นปีที่ 4

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการ สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจ รวมกว่า 100 คน ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นักศึกษานำเทคนิคและรูปแบบการสอนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more