ทำตามพ่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กว่า 50 คน ดำเนินรอยตามพระราชดำริ โดยการปลูกป่าโกงกาง และเก็บขยะ ณ พื้นที่อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ใช้สอยกับชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งเรียนรู้วิถีชาวบ้านในบางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 โดยการสนับสนุนจาก

Read more